Jaarvergadering DLE Aldeboarn

De jaarvergadering van dit jaar heeft een belangrijk punt op de agenda staan:

-          Verkiezing / voorstellen nieuw bestuur.

Belangrijk voor de toekomst van De Laatste Eer. U heeft het reeds kunnen lezen in de Tuorkemjitter. Er zijn 3 kandidaten voor het voorzitterschap, het secretarisschap en het penningmeesterschap. Uiteraard moet de ledenvergadering nog instemmen met hun aantreden dat gebeurt op deze jaarvergadering. Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering bij het bestuur gemeld worden.

Daarnaast wordt er nog gezocht naar een bestuurslid die verantwoordelijk is voor het materiaal van De Laatste Eer.

Er is dit jaar ook weer een spreker. Notaris Mirjam Bos komt toelichting geven over nalatenschappen en hoe dit goed te regelen. Interessant zeker gezien de nieuwe wetgeving rondom trouwen, partnerschap en samenwonen.

Dus! Komt allen.

Wanneer: Woensdag 28 maart
Tijdstip: 20.00 uur
Waar: De Post  te Aldeboarn

Agenda Jaarvergadering

 1. Opening
 2. Notulen en jaarverslag door de secretaris
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag penningmeester
 5. Rapport kascommissie
 6. Benoeming lid kascommissie
 7. Verslag materiaal
 8. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar
  • Hennie Eijzenga - Voorzitter
  • Bouke Haspels - Secretaris
  • Germ Brouwer - Penningmeester
  • Joris Quarré - Verantwoordelijke materiaal

  • Aantredend / verkiesbaar
  • Jouke Wobma - Voorzitter
  • Jacqueline Breeuwsma - Secretaris
  • Diny Kalsbeek - Penningmeester
  • Vacature - Verantwoordelijke materiaal
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Na de pauze.

Spreker Notaris Mirjam Bos

Toelichting over nalatenschappen en hoe dit goed te regelen. Interessant zeker gezien de nieuwe wetgeving rondom trouwen, partnerschap en samenwonen.

Het belooft al met al een zeer interessante avond te worden.

Bouke Haspels
Secretaris De Laatste Eer