Notulen jaarvergadering 28 maart 2018

Notulen Jaarvergadering De Laatste Eer
Woensdag 28 maart 2018

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur met een hartelijk welkom voor iedereen. Er zijn 2 afzeggingen: dhr. Halbe van der Wal en dhr. Thomas Bijlsma.
 2. Notulen en jaarverslag secretaris
  De secretaris leest de notulen voor van de jaarvergadering 2017. Er zijn geen op- en aanmerkingen over.
  Vervolgens leest de secretaris het jaarverslag van 2017/2018 voor. Daar zijn diverse reacties op.
  • Joukje Dijkstra vraagt waarom er tot aan het overlijden lidmaatschapsgeld betaald moet worden. Haar moeder is 92 en heeft dus naar haar mening per saldo meer betaald dan dat ze ontvangt. Er wordt aangegeven dat de kosten voor de bode en de inkoopkosten via de vereniging van de diverse benodigdheden in verhouding laag zijn en dat dit extra voordeel oplevert.
  • Durk Reitsma vraagt of het geld kost om over te stappen naar een andere vereniging. Dit kost idd geld.
  • Jan de Kam geeft aan dat het misschien een idee is om de mensen op de totale kosten van een begrafenis of crematie te wijzen. Op de site van DLE staat een overzicht van de kosten.
  • Anne Bijlsma en Hennie Eijzenga benadruken het lokale aspect van DLE en het voordeel van de gezamenlijke inkoop.
  • Aangegeven wordt dat bedrijven als Monuta en Yarden ook premies tot het overlijden in rekening brengen.
  • Er wordt opgemerkt dat er veel opzeggingen zijn. Er zijn leden vertrokken naar andere verenigingen en er zijn veel opzeggingen van jeugdigen. De voorzitter geeft aan dat er wel geacquireerd wordt onder jongeren.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen.
 4. Verslag penningmeester
  De penningmeester deelt het financieel verslag uit.
  • Jan de Kam vraagt waar de bijdragen van 800 euro in het verslag staan. Deze staan gesaldeerd in de diverse bedragen.
  • Jan Breeuwsma vraagt of de vereniging aan sparen en/of beleggen (speculeren doet. Sparen levert op dit ogenblik niets op. Beleggen is geen optie, omdat het verenigingsgeld is .
  • Durk Reitsma vraagt naar de bijdrage aan de federatie. Dit zijn vaste kosten die jaarlijks terugkomen.
  • Japie Roelevink vraagt wat MemberControl is. Onze digitale partner ledenadministratie.
  • Kees Kalsbeek vraagt of de gemeenteambtenaar die bij een uitvaart aanwezig is ook geld kost. Dit is niet het geval.
  • Joris Quarré vraagt of huisbewaking bij een uitvaart ook nodig is. Anne Bijlsma licht toe dat dit op verzoek geregeld kan worden.
  • Jan Breeuwsma vraagt of DLE ook actief leden werft. Dit is niet het geval.
  • Gerrit Rijksma vraagt naar het bedrag overige kosten uit het financieel verslag. Dit ligt nogal uit verhouding met de rest. De penningmeester licht toe dat dit verschillende kleine bedragen zijn.
 5. Rapport kascommissie
  De kascommissie (Rimmie Zwaagstra) geeft aan dat een en ander bij een gezellig samenzijn gecontroleerd is en dat er geen enkele hiaat is te ontdekken. De penningmeester wordt derhalve decharge verleent over het afgelopen boekjaar.
 6. Benoeming kascommissie
  Jappie Roelevink en Gerrit Rijksma zullen de nieuwe kascommissie bemannen. De huidige kascommissie wordt bedankt voor de jarenlange inzet.
 7. Verslag materiaal
  De rijdende baar heeft een apk-beurt gehad. Alles weer picobello in orde.
  Er is geïnventariseerd op de kleding. Jannie van Steinvoorn heeft een en ander weer in orde gebracht. Er volgt een discussie over de kast in het Andringahus. De leden geven aan dat het een prima kast is waar geen discussie over hoeft te bestaan. Misschien alleen een slot toevoegen. Het bestuur gaat dit regelen.
  Er is nog een vraag over de rolbaan die tijdens de uitvaart gebruikt wordt. Deze hoort bij het zinktoestel.
 8. Bestuursverkiezing
  Er staat een nieuw bestuur klaar om de komende jaren de vereniging te leiden. Na enige toelichting aan de aanwezige leden wordt er unaniem besloten het nieuwe bestuur te instaleren. De vacature ‘Materiaal’ wordt opgepakt door Diny Kalsbeek in combinatie met Kees Kalsbeek.
  Het nieuwe bestuur ziet er nu als volgt uit:
  • Jouke Wobma                  Voorzitter
  • Jacqueline Breeuwsma     Secretaris
  • Diny Kalsbeek                 Penningmeester en Materiaal
  Jouke Wobma bedankt de leden voor het vertrouwen. Waarbij hij aangeeft het belangrijk te vinden dat de vereniging blijft bestaan.
  Hij bedankt het huidige bestuur en overhandigt de leden een geschenkenbon.
 9. Rondvraag
  Saapke Hoekstra vraagt naar de kraaien en de eksters op het kerkhof. Aangegeven wordt dat dit niet onder verantwoording valt van DLE. De gemeente Heerenveen moet hierop worden aangesproken.
  Jan de Kam bedankt namens de leden het oude bestuur voor de inzet en verwelkomt het nieuwe bestuur.
 10. Sluiting
  De voorzitter sluit om 21.02 uur de vergadering.

Na de vergadering geeft notaris Mirjam Bos uit Grou toelichting op diverse juridische, wettelijke en fiscale aspecten die bij een uitvaart om de hoek komen kijken. Een interessante uiteenzetting.

Er kan teruggekeken worden op een goede jaarvergadering 2018.